Back to all First jobs

Thumb

First Job

Bruxelles

SPF Finances - FOD Financiën

250 Bachelors

Company description

De FOD Financiën heeft een enorme variatie aan verschillende diensten en levert een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. Zo heb je de kans om je kennis en competenties optimaal aan te wenden in een job die jou ligt en waarmee je mee een verschil maakt in de samenleving. We geven onze medewerkers veel vrijheid in de uitoefening van hun vaardigheden.

Le Service Public Fédéral Finances gère les moyens qui satisfont aux besoins de notre vie en société. Grâce à notre travail, les impôts, droits et taxes sont récoltés de manière correcte et équitable. Nous veillons à ce que ces moyens soient répartis correctement pour réaliser des projets dont les citoyens peuvent profiter : infrastructures, prestations sociales, enseignement, etc.

Job description

FOD Financiën is op zoek naar bachelors voor verschillende administraties. Bij de uitoefening van deze functies kom je mogelijk in contact met het publiek.

Binnen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit kan je tewerkgesteld worden bij de diensten Operationele Expertise en Ondersteuning in Brussel of bij de buitendiensten in Vlaanderen of Brussel.

Ben je leergierig, kan je zelfstandig werken en heb je interesse in fiscaliteit? Dan maakt dat van jou misschien wel de ideale fiscaal controleur of juridisch dossierbeheerder voor de Algemene Administratie van de Fiscaliteit. Je krijgt een gerichte opleiding en je ervaren collega’s stomen je verder klaar ‘on the job’. Zo werk je je kennis en vaardigheden voortdurend bij en benut je je doorgroeimogelijkheden.

Binnen een dienst Operationele Expertise en Ondersteuning voorzie je specifieke juridische expertise en kunnen onder andere de volgende activiteiten tot je takenpakket behoren:

 • Je stelt commentaar op bij wettelijke bepalingen en je antwoordt op principekwesties.
 • Je antwoordt op individuele vragen van belastingplichtigen, fiscalisten, boekhouders en collega’s.
 • Je geeft advies over wetsontwerpen.
 • Je stelt antwoorden op parlementaire vragen voor aan de Minister.
 • Je volgt de rechtspraak op.
 • Je neemt als expert deel aan de uitwerking van projecten.
 • Je vertegenwoordigt de dienst bij vergaderingen met andere administraties en externe partners.

De buitendiensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit zijn onderverdeeld in drie administraties: Particulieren (P), Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO) en Grote Ondernemingen (GO). In het eerste jaar start je in een dienst Beheer binnen jouw administratie. In functie van je evolutie en kennis stroom je daarna door naar een dienst Controle of Expertise. Wanneer je ingewerkt bent, bestaat je job onder andere uit de onderstaande taken:
 
Dienst Controle

 • Je controleert de belastingaangiften, boekhouding en nodige bewijsstukken die de belastingplichtigen of hun vertegenwoordiger hebben ingediend.
 • Je analyseert en controleert (soms ter plaatse) de strikte naleving van de reglementering van fiscale zaken. Je stelt inbreuken en aanwijzingen van fraude vast of spoort ze op om inbreuken te regulariseren en te bestraffen.
 • Je stelt de berichten van wijziging, processen-verbaal en kennisgevingen van aanslag van ambtswege op en je controleert de gegeven antwoorden.
 • Je verbetert de werkelijke fouten in de belastingaangifte.
 • Je beantwoordt op een correcte manier de vragen van interne of externe klanten en je geeft hen de gewenste informatie.

Dienst Expertise
 

 • Je beheert administratieve en gerechtelijke geschillendossiers.
 • Je formuleert adviezen en doet aanbevelingen wat betreft de toepassing en interpretatie van de reglementering.
 • Je stelt conclusies op voor de Belgische Staat, volgt nauwgezet hangende gerechtelijke procedures op en vertegenwoordigt (eventueel) de Administratie in rechte voor de hoven en rechtbanken.
 • Je verdedigt dossiers voor de rechtbank.
 • Je houdt je kennis up-to-date en volgt de evoluties in je vakgebied.

______________________________________________________________________________________________________________

Binnen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie kan je tewerkgesteld worden bij de Administratie Rechtszekerheid of bij de Administratie Opmetingen en Waarderingen.

Bij de Administratie Rechtszekerheid
Ben jij een krak in het opvolgen van dossiers en is klantgerichtheid één van je sterke troeven? Ben je positief ingesteld, gedreven en energiek, en op zoek naar een uitdagende functie? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Als dossierbehandelaar kom je terecht in een kantoor Rechtszekerheid en volg je dossiers op van A tot Z. Je hebt gevarieerde taken en uitdagingen. Zo help je mee aan het up-to-date houden van onze documentatie, wat er voor zorgt dat we de correcte informatie aan alle burgers kunnen afleveren.
Je hebt geen basiskennis nodig om bij ons aan de slag te gaan. Je doorloopt een stagetraject waarin je kennis maakt met onze verschillende diensten, en je kan je verdiepen in ons uitgebreid opleidingsaanbod.

Bij de Administratie Opmetingen en Waarderingen
Heb je interesse in het kadastraal percelenplan en de bijwerking ervan? Houd je ervan in contact te komen met mensen? Schrikt terreinwerk je niet af? Ben je geboeid door cijfers en lijkt het schatten van de verschillende waarden van een onroerend goed (zoals venale waarde, constructiewaarde, kadastraal inkomen) jou wel wat? Kan je innovatief denken en wil je meewerken aan de toekomst en verdere modernisering van onze administratie? Dan is dit misschien wel de job waar je al langer van droomde, maar die je nog niet bent tegengekomen. Grijp dus jouw kans!

Binnen Opmetingen en Waarderingen kan je, al naar gelang je aangegeven interesse, op verschillende diensten tewerkgesteld worden (bijvoorbeeld Dienst Plan, Antenne Mutaties, Dienst Geschillen en Informatie, etc.). Elke dienst heeft haar eigenheid, maar de centrale begrippen zijn steevast: kadastraal plan, kadastraal inkomen en vastgoed.

______________________________________________________________________________________________________________


Binnen de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering kan je tewerkgesteld worden bij een Juridische dienst, een team Invordering, een infocenter of een team inning.

Bij een Juridische dienst zal je takenpakket als volgt uitzien:

Je behandelt de dossiers inzake administratieve geschillenprocedure en stelt een gemotiveerde beslissing op (bv. vrijstelling van nalatigheidsinteresten, toekennen van het onbeperkt uitstel van de invordering, toekennen van een afbetalingsplan in het kader van een administratieve schuldenregeling).
Je bereidt het dossier voor ter attentie van de departementsadvocaat in geval van een rechtsgeschil en ontwikkelt juridische argumenten (in samenwerking met de advocaat die belast is met het dossier).
Je verdedigt de belangen van de Administratie in collectieve procedures (collectieve schuldenregeling, faillissement, vereffening) tegenover de schuldbemiddelaars, curatoren en vereffenaars.
Je verstrekt een duidelijk juridisch advies voor de vragen met betrekking tot verschillende aspecten van het recht, die worden gesteld door verschillende actoren (dossierbeheerders, management, teams invordering, teams inning, enz.).


Indien je bij een team Invordering tewerkgesteld wordt, zal je volgende taken uitvoeren:

Je zoekt naar de verschillende invorderingsmogelijkheden: welke inkomsten heeft de burger/ onderneming (loon, huurinkomsten, betalingen van klanten, …)? Heeft hij onroerend goed? Heeft hij financiële rekeningen? Je doet deze solvabiliteitsanalyse in de diverse interne en externe databases.
Je kiest de juiste invorderingsactie. Hiervoor baseer je je o.a. op datamining-modellen ontwikkeld door onze Administratie.
Je volgt de dossiers op: wanneer een actie geen resultaat heeft, zoek je verder naar andere mogelijkheden. Eventueel vraag je advies aan de juridische dienst.
Je beantwoordt vragen van schuldenaars per telefoon, mail of tijdens een onderhoud. In overleg zoek je een oplossing voor eventuele betalingsproblemen: een afbetalingsplan toekennen, een voorstel opmaken voor de gewestelijk directeur om interesten kwijt te schelden, …
Je maakt een verslag op wanneer de schuld niet invorderbaar is.


Indien je bij een Infocenter tewerkgesteld wordt, zal je volgende taken uitvoeren:

 • Je zorgt voor de face-to-face contacten en zorgt hierbij voor een optimale en kwaliteitsvolle dienstverlening. Je behandelt een ruim assortiment van vragen en verzoeken inzake de inning en invordering van schulden.
 • Je helpt de burger/onderneming met diens schriftelijke vragen inzake teruggave van belastingen, wijziging van rekeningnummer, schuldoverzicht, afbetalingsplannen, attesten, onderhoudsuitkeringen, …
 • Je analyseert de verzoeken tot spreiding van de schuld en beslist over de toekenning van een afbetalingsplan; Je verwijst de aanvrager in bepaalde gevallen door naar meer gespecialiseerde diensten (ervaringsdeskundige armoedebestrijding, team invordering…).
 • Je zorgt voor de intake van vragen tot tussenkomst van de dienst voor alimentatievergoedingen (DAVO). Je volgt deze dossiers op. Je beslist over de toekenning van voorschotten op verschuldigde onderhoudsgelden.


Indien je bij een team Inning tewerkgesteld wordt, zal je volgende taken uitvoeren:

 • Je behandelt de betalingen en geeft deze een juiste bestemming rekening houdend met de richtlijnen van de Inningstrategie.
 • Je bepaalt wie juridisch de begunstigde is van een teruggave. Alvorens de betaling te laten uitvoeren, controleer je of er schulden zijn waarmee de teruggave kan worden gecompenseerd. Je behandelt de inkomende briefwisseling. Je past de van kracht zijnde reglementering toe en je zoekt eventueel de correcte informatie.
 • Je maakt voorstellen tot toekenning van moratoriumintresten en ontheffing van vervolgingskosten.
 • Je houdt de boekhouding(en) van het kantoor bij.
 • Ben je contactpersoon, dan antwoord je op vragen van burgers en ondernemingen.
 • Je zoekt naar beschikbare documentatie, je beantwoordt vragen van interne of externe klanten.


______________________________________________________________________________________________________________


Binnen de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen kan je o.a. tewerkgesteld worden bij een team vergunning, een team Administratieve en Boekhoudkundige controle of een hulpkantoor.

Je voert er de volgende taken uit:

 • Je beheert en behandelt dossiers in overeenstemming met de geldende reglementering. Als je onregelmatigheden vaststelt, vraag je om toelichtingen of bijkomende documenten;
 • Je krijgt heel wat informatie te verwerken. Om efficiënt en effectief acties te ondernemen, zorg je dat je over de juiste informatie beschikt, ze grondig analyseert en er de juiste conclusies uit trekt,
 • Je vervolledigt de relevante documenten of fiches volgens de procedures of voorschriften;
 • Je staat in contact met burgers, bedrijven en collega’s en behandelt hun vragen op een efficiënte en klantvriendelijke manier.

Het Team Vergunningen is bevoegd voor het opstellen, verlenen, weigeren, aanpassen of intrekken van vergunningen aan operatoren na het verzamelen en analyseren van informatie, met als doel het faciliteren van de legale handel zonder afbreuk te doen aan de waarborg van de naleving van de douanewetgeving. Daarnaast behoren het begeleiden en werven van klanten, adviesverlening en het beheer van de klantendossiers tot de kernactiviteiten van deze teams.

Het team ABC voert administratieve en boekhoudkundige controles en system based controls uit. De administratieve controles bestaan in essentie uit het nagaan van de overeenstemming tussen enerzijds de aangiftes en anderzijds de commerciële documenten en de andere administratieve gegevens van de economische operatoren. De boekhoudkundige controles houden onderzoeken in van de diverse elementen van de boekhouding (algemeen of analytisch) welke verder gaan dan de voorraadadministratie en betrekking hebben op douane- of accijnsmaterie. Bij system based controls wordt de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de systemen van de operator m.b.t. douane- en accijnsmaterie grondig geëvalueerd. Grote operatoren of bedrijven die een AEO-certificaat aanvragen worden individueel benaderd wat risicobeheer betreft.

Een hulpkantoor is een kantoor dat inzake douane en accijnzen territoriaal bevoegd voor de aanbieding van goederen en de behandeling van aangiften binnen een bepaald ambtsgebied waarvan de douanevertegenwoordiger / exporteur / importeur etc. afhangt.

______________________________________________________________________________________________________________

Binnen de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole kan je tewerkgesteld worden bij de afdeling aankopen. Als dossierbeheerder « Overheidsopdrachten » sta je mee in voor de aanschaf van diensten en/of goederen intern en extern van de Administratie om de bevoorrading qua uitrusting, materiaal of diensten te realiseren overeenkomstig de kwaliteitsnormen en met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Als Dossierbeheerder ‘Overheidsopdrachten’ voer je o.a. de volgende taken uit:

 • Je werkt mee aan de opmaak van het administratief gedeelte van de lastenboeken in nauwe samenwerking met de klanten;
 • Je verzamelt de informatie en documenten komende van verschillende bronnen die nodig zijn voor de opmaak van de lastenboeken
 • Je werkt mee aan de redactie van alle administratieve documenten met betrekking tot de aanbesteding waar u mee bezig bent, met name de nota’s die als bewijs dienen, de evaluatierapporten, … ;
 • Je bestudeert de informatie en stelt de gepaste procedure voor in functie van de reglementaire bepalingen en de desbetreffende bedragen/diensten;
 • Je staat in voor de publicaties aanbesteding;
 • Je formuleert een advies in alle stadia van de gunningsprocedure van de overheidsopdracht;
 • Je werkt mee aan de analyse van de offertes;
 • Je levert alle bewijsstukken die vereist zijn ter ondersteuning van de dossiers voor de Inspectie van Financiën en de Controle van de vastleggingen;
 • Je brengt onmiddellijk de directie op de hoogte van elke opmerking of aanmerking die door een controleorgaan geformuleerd wordt en stelt een gepast antwoord of desgevallend een aanpassing van de gevolgde handelswijze voor;
 • Je stelt de correspondentie op in het kader van procedures, ontvangt en beantwoordt vragen of je geeft deze indien nodig door aan specialisten.

 

Searched Profile

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie

2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien. 

3. Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2018-2019 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.

 

We offer

Loon
Minimum aanvangswedde: 28.682,75 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Meer informatie (o.a. een simulatie van de netto verloning) kan je vinden op www.jobfin.be

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits at Work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 verlofdagen per jaar
 • mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk
 • validatie van relevante ervaring
Apply for this job

Articles you may want to read

Similar starterjobs

 • =job.status_text

  1 Chef cuisinier pour Fedorest

  SPF Finances - FOD Financiën First Job
  1030 Bruxelles
  This job has multiple locations
  Study level: All study levels Regime: Full Time
 • =job.status_text

  Junior property manager

  Regie der Gebouwen First Job
  1060 Brussel
  This job has multiple locations
  Study level: Bachelor Regime: Full Time
 • =job.status_text

  3 Testeurs Software

  SPF Finances - FOD Financiën First Job
  1030 Bruxelles
  This job has multiple locations
  Study level: Bachelor Regime: Full Time