Back to all First jobs

Thumb

First Job

Brussels

Selor

Bachelor (m/v/x)

Company description

Selor is de HR-partner voor meer dan 150 verschillende overheidsdiensten.

Selor rekruteert hoofdzakelijk medewerkers voor de federale overheid, maar ook voor de gemeenten en regio’s.

Daarnaast organiseert Selor ook testen voor de veiligheid- en bewakingssector en taaltesten.

Je vindt een grote waaier van vacatures op selor Elke vacature blijft gemiddeld 17 dagen online en wekelijks worden er nieuwe gepubliceerd.

Registreer je eerst in Mijn Selor. Daarna kan je solliciteren voor een aanbieding die jou interesseert en waarvoor je in aanmerking komt.

We analyseren je profiel en je legt enkele testen af om te zien of je de nodige competenties hebt om de functie uit te oefenen.

Regelmatig zijn er vacatures die openstaan voor laatstejaarsstudenten. Aarzel dus niet om nu al een Mijn Selor-account te openen. 

Job description

FOD Financiën is op zoek naar 250 bachelors voor verschillende administraties.

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving.

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is:

de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;
een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;
zijn vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar;
een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit …
een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.

_________________________________________________________________________________________________


Er zijn minstens 50 plaatsen bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit. Binnen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit kan je tewerkgesteld worden bij de diensten Operationele Expertise en Ondersteuning in Brussel of bij de buitendiensten in Vlaanderen of Brussel. Momenteel zijn er onder andere plaatsen in Leuven, Brugge, Mechelen, Antwerpen, Gent, Hasselt, Dendermonde, Halle, Vilvoorde, Brasschaat en Brussel.

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) garandeert een correcte en gelijkwaardige berekening van de belastingen en voorheffingen die particulieren, KMO’s en de grote ondernemingen verschuldigd zijn.

Bij een dienst Controle ben je betrokken bij alle stappen in het proces van de belastingheffing. Je controleert belastingaangiften op kantoor en bij de belastingplichtigen, onderzoekt de strikte naleving van de fiscale reglementering en je stelt inbreuken en aanwijzingen van fraude vast of spoort deze op teneinde de inbreuken te regulariseren.

Bij een dienst Expertise ben je betrokken bij alle stappen in de behandeling van geschillen. Je belangrijkste taak bestaat uit het behandelen en het opvolgen van administratieve en gerechtelijke geschillen.

Binnen de fiscaal-technische diensten (Operationele Expertise en Ondersteuning) van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit werk je mee aan het omzetten van complexe wet- en regelgeving in heldere, begrijpelijke en toepasbare commentaar en standpunten die dienstig zijn voor de operationele diensten, belastingplichtigen en andere stakeholders. Je antwoordt op individuele vragen. Je onderhandelt op regionaal, federaal en internationaal niveau. Zo kom je tot een consistente en rechtvaardige toepassing van de fiscale regelgeving en garandeer je de uitvoering en toepassing van het interregionaal, nationaal en supranationaal beleid. Je adviseert ook de Stafdienst Beleidsexpertise en -ondersteuning, Dienst Reglementering voor de parlementaire werkzaamheden door hen de nodige juridische en fiscaal-technische ondersteuning te bieden.

_________________________________________________________________________________________________


Er zijn minstens 40 plaatsen bij de Administratie Rechtszekerheid of bij de Administratie Opmetingen en Waarderingen van deAlgemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. De plaatsen bevinden zich in Brussel en Vlaanderen.

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie beheert de documentatie van het patrimonium. Dat patrimonium omvat zowel onroerende als roerende goederen, bijvoorbeeld meubilair, voertuigen, juwelen en nog zoveel andere voorwerpen, maar ook geld. Deze Algemene Administratie is belast met het innen van de hypotheek-, de registratie- en successierechten, het verkopen van de goederen van de Staat, de onteigening ten algemenen nutte, het vaststellen van het kadastraal inkomen, enz.


De Administratie Opmetingen & Waarderingen staat in voor:

het opmeten van de percelen en constructies;
het opmeten van de administratieve grenzen in het kader van de actualisering van het kadastraal percelenplan en de ontwikkeling van een geografisch informatiseringsysteem;
het bijwerken van het kadastraal percelenplan op basis van landmeterplannen;
het bepalen van de belastbare grondslag zoals het kadastraal inkomen t.b.v. taxerende overheden en het verifiëren van de aangegeven waarde voor registratie- en successierechten;
het verifiëren van de constructiewaarde voor de btw en de waarde van de roerende goederen, zoals aandelen in ondernemingen, kunstwerken, enz.
De centrale diensten bestaan uit de Diensten Operationele Ondersteuning, Strategische Ondersteuning, de Afdelingen Waarderingen en Opmetingen en de Cel Kennisontwikkeling. De buitendiensten bestaan uit 8 centra Mutaties en Waarderingen en elk centrum bestaat uit de volgende diensten: Dienst Plan, Dienst Geschillen en Informatie en de Antennes Nijverheidsinstellingen en Uitzonderlijke Gebouwen en de Antennes Mutaties. Naast de voormelde 8 centra is er 1 Centrum Opmetingen & Fotogrammetrie.

Bij de Administratie Rechtszekerheid situeert de functie situeert zich binnen een Kantoor Rechtszekerheid, dat bevoegd is voor:

de heffing en de inning van de registratie- en de successierechten (ten bate van het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest), evenals van de hypotheek- en griffierechten en de diverse rechten en taksen;
de onroerende hypothecaire publiciteit van de akten van de openbare ambtenaren;
het bijwerken van de patrimoniumdocumentatie.

_________________________________________________________________________________________________


Er zijn minstens 60 plaatsen bij de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering. De plaatsen bevinden zich onder meer in Antwerpen, Lier, Brugge, Gent, Dendermonde, Brasschaat, Mechelen, Leuven, Londerzeel, Brussel, …

De Algemene Administratie van de Inning en Invordering is (in het bijzonder) verantwoordelijk voor de invordering van fiscale en non-fiscale schulden die niet spontaan door de debiteuren worden betaald.

De Invorderingsteams staan onder leiding van de Adviseur Ontvanger – Coördinator en maken deel uit van de pijler Invordering. Ze zijn bevoegd voor de invordering van fiscale en niet-fiscale schulden die op de vervaldag niet spontaan werden betaald.

De Juridische dienst staat onder de leiding van de Adviseur-Generaal Inning en Invordering – Gewestelijk directeur en maakt deel uit van de pijler Juridische ondersteuning. De Cellen Collectieve Procedures, die instaan voor de insolventieprocedures vallen eveneens onder de bevoegdheid van de Adviseur-Generaal Inning en Invordering – Gewestelijk directeur.

De Juridische dienst is verantwoordelijk voor de behandeling van de gerechtsdossiers in eerste aanleg en in graad van beroep, en dit zowel in zaken waar de administratie optreedt als eiser (offensieve vorderingen) als in zaken waar de administratie optreedt als verweerder (defensieve vorderingen).

De teams inning staan onder leiding van de Adviseur Ontvanger – Coördinator en maken deel uit van de pijler Inning. De inningsteams zijn bevoegd voor het verwerken van de betalingen inzake uitlopende fiscale materies. Dit betreft o.a. het wachtregisterbeheer (het bestemmen van betalingen met onduidelijke mededeling), maar ook de boekhoudkundige rapportering. Het team staat in voor de operationele verwerking van de teruggaven (DB en BTW). Ook het beheer van bepaalde bronbelastingen (bv-bedrijfsvoorheffing) hoort tot de taakomschrijving van een inningsteam.

De Infocenters staan onder leiding van de Adviseur Ontvanger – Coördinator en maken deel uit van de pijler Inning. De Infocenters zijn het contactpunt waar burgers en ondernemingen terecht kunnen voor vragen en inlichtingen mbt alle materies die de inning en invordering aanbelangen (belastingteruggaven, fiscale- en niet fiscale schulden, davo…), ongeacht het gebruikte kanaal (brief, mail, walk in).

_________________________________________________________________________________________________


Er zijn minstens 60 plaatsen bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Je kan als bachelor tewerkgesteld worden bij het team vergunning, team Administratieve en Boekhoudkundige controle (ABC) of het hulpkantoor van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. De plaatsen bevinden zich onder mee in Brussel, Antwerpen, Gent, Leuven, Mechelen Vilvoorde en Zaventem.

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen draagt fundamenteel bij tot de behartiging van de fiscale, economische en maatschappelijke belangen van België en de Europese Unie die verband houden met het vervoer, het vervaardigen, het verwerken en het voorhanden hebben van douane- en accijnsgoederen. Zij draagt bij tot het versterken van de noodzakelijke financiële middelen van haar opdrachtgevers, voor het vervullen van hun taken van algemeen belang.

Naast haar fiscale rol vervult de Administratie der Douane en Accijnzen ook nog belangrijke taken op economisch en maatschappelijk vlak. Zij draagt fundamenteel bij tot de economische welvaart door actief deel te nemen aan de uitvoering van maatregelen ter bescherming, ordening en stimulering van de Europese markt waardoor het concurrentievermogen van onze ondernemingen kan verbeteren, hetgeen de bevolking ten goede komt. Op maatschappelijk vlak streeft de Administratie der Douane en Accijnzen binnen de grenzen van haar bevoegdheden naar het behoud, de bescherming of waar het kan naar de verbetering van de gezondheid van mens, fauna en flora, van de kwaliteit van ons leefmilieu en de veiligheid van onze samenleving.

Door haar exclusieve band met betrekking tot het grensoverschrijdend verkeer van goederen en personen is zij zowel in het binnenland als aan de buitengrens aanwezig om controles uit te voeren van de goederen alsook de reglementeringen te doen naleven die nauw aansluiten bij de interessesfeer van haar hoofdtaak zoals de controle op afvalstoffen, verdovende middelen, namaakgoederen, springstoffen en (massavernietigings)wapens.

Samenvattend kan gesteld worden dat de administratie der douane en accijnzen een zeer uitgebreid takenpakket heeft.

_________________________________________________________________________________________________

Er is minstens 1 plaats bij de afdeling aankopen van de Stafdienst Budget en Beheerscontrole (North Galaxy, Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel).

De afdeling aankopen is belast met het afsluiten van de overheidsopdrachten van de FOD Financiën. Haar inbreng begint bij het opstellen van de bestekken tot aan de toekenning van de contracten in overeenstemming met de wetgeving betreffende overheidsopdrachten.

De Stafdienst Begroting & Beheerscontrole biedt de FOD ondersteuning op het opstellen en het uivoerenvan de begroting, de beheerscontrole en de opvolging, alsook op het gebied van de interne controle. Zij verstrekt financiële adviezen, begrotingsexpertise, richtlijnen en administratieve ondersteuning.

Searched Profile

Diploma van bachelor. Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2018-2019 voor het behalen van het vereiste diploma.

We offer

Loon

Minimum aanvangswedde: 28.682,75 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Meer informatie (o.a. een simulatie van de netto verloning) kan je vinden op www.jobfin.be

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits at Work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 verlofdagen per jaar
 • mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk
 • validatie van relevante ervaring.
Apply for this job

Articles you may want to read

Similar starterjobs

 • =job.status_text

  2 Labotechnicii

  SPF Finances - FOD Financiën First Job
  1030 Bruxelles
  This job has multiple locations
  Study level: Bachelor Regime: Full Time