Retour vers tous les Premiers Emplois

Thumb

Premier Emploi

Saint-Josse

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (Agion)

Technisch specialist

Description de l'entreprise

AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, staat in voor het realiseren en ontwikkelen van functionele, kwaliteitsvolle, betaalbare en duurzame schoolgebouwen in Vlaanderen.  Dit wordt in eerste instantie verwezenlijkt door het subsidiëren van bouwprojecten.  Daarnaast speelt het agentschap een coördinerende rol in de financiering van bouwprojecten door middel van publiek-private samenwerking.

Investeren in schoolgebouwen is echter meer dan investeren in stenen.  Schoolgebouwen worden immers verondersteld het pedagogisch project van een school ruimtelijk te omkaderen en te ondersteunen.  Ze spelen doorheen hun ontwerp en organisatie even goed in op de trends en evoluties die zich binnen het onderwijs en de samenleving voordoen.

De afdeling DBFM-financiering (Design, Build, Finance en Maintain) binnen AGION staat in voor de uitwerking van de DBFM-programma’s en van de projecten. Dit omvat onder andere de opmaak van modeldocumenten, het verlenen van adviezen en goedkeuringen op dossiers en contracten en de betoelaging van de beschikbaarheidsvergoedingen. Voor het DBFM-programma werden outputspecificaties opgemaakt. Dit zijn technische specificaties en eisen waaraan een kwalitatief schoolgebouw moet voldoen.

Voor de verdere uitwerking en operationalisering van de omvangrijke nieuwe projectspecifieke DBFM-projecten, zijn wij op zoek naar bijkomende technische ondersteuning. Deze functie is administratief/theoretisch en omvat dus geen ontwerpwerkzaamheden. Als technisch specialist binnen de DBFM-afdeling bied je in de eerste fase van de projecten deskundige ondersteuning ten aanzien van de schoolbesturen bij de opmaak van de projectdefinities, de bestekken, de outputspecificaties etc. Je staat ook in voor het technisch nazicht van de door de kandidaten/inschrijvers ingediende aanvragen tot deelneming en offertes.

Je komt terecht in een multidisciplinair team (technisch, juridisch, financieel etc.) van 9 personeelsleden van verschillende niveaus onder leiding van de adviseur/teamcoördinator.

Description de la fonction

Je zorgt voor onder andere de volgende taken:

Voorbereiding

Voorbereiden van de studie, het technisch advies of de opdracht met als doel de werkmethode en de benodigde middelen te bepalen.

 • Voorstellen indienen voor het opstarten en invullen van (nieuwe) projecten en opdrachten
 • Sensibiliseren van inrichtende machten betreffende goede planning en ontwerp van schoolgebouwen
 • Informeren over visies, richtlijnen en good-practices betreffende scholenbouwpraktijk
 • Ondersteunen van de inrichtende machten

Opmaak product

Nakijken van plannen, ontwerpen en studies met als doel een kwaliteitsvolle, technische bijdrage te leveren aan een project of opdracht

 • Expertise verlenen m.b.t. de regelgeving en normering betreffende scholenbouw in Vlaanderen.
 • Expertise verlenen m.b.t. richtlijnen, visies en good practices betreffende scholenbouwpraktijk
 • Uitwerken van projectfiches van de DBFM-projecten
 • Plannen beoordelen in het licht van de toetsing aan de normen

Technisch advies

Geven van technisch advies en informatie aan  (interne en externe) klanten met als doel hen toe te laten de technische aspecten goed te interpreteren.

 • Nazicht van projectdefinities, bestekken, outputspecificaties, ingediende aanvragen tot deelneming en offertes binnen de opgelegde doorlooptijden
 • Bestuderen en adviseren van de architecturale en (bouw)technische aspecten van de DBFM dossiers en de contracten

Opvolging en controle en eventueel bijsturen

Opvolging en controle van de uitvoering en eventueel bijsturen met als doel de vooropgestelde normen, kwaliteit en tijdigheid te garanderen OF wijzigingen in het projectplan mogelijk te maken. 

 • Plannen vergelijken met goedgekeurde bouwprogramma
 • Controle van de fysische (oppervlaktes) en financiële (kostprijzen) normen
 • Nazicht van bestekken
 • Opvolging van de outputspecificaties tijdens de verschillende fasen van de projecten

Evaluatie

Evalueren van de verrichte werkzaamheden met als doel in te spelen op verbeteringsmogelijkheden naar de toekomst.

Context: In nauwe samenwerking met alle betrokkenen (aannemers, klant ...)

 • Inbreng van architecturale en bouwtechnische expertise bij de beoordeling van dossiers.
 • Rapporteren aan de teamverantwoordelijke
 • Initiatieven i.k.v. de beleidsnota onderwijs/ het ondernemingsplan

Kennis m.b.t. het vakgebied en kennisdelen

Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied met als doel de kwaliteit van de dienstverlening op individueel en afdelingsniveau te optimaliseren.

 • Opvolgen van publicaties, studies en regelgeving
 • Opbouw bouwtechnische kennis
 • Beantwoorden van vragen van interne en externe klanten
 • Deelnemen aan studiedagen, workshops,…
 • Informeren van collega’s betreffende voor hen relevante informatie
 • Participatie aan afdelingsoverschrijdende onderzoeksprojecten

Communicatie en contacten

Communiceren over de dienstverlening met als doel de  klanten te informeren en hen te stimuleren om van de dienstverlening gebruik te maken.

 • Duurzame relaties ontwikkelen met de klanten van het agentschap, zijnde de inrichtende machten
 • Opportuniteiten nagaan van contacten met onderwijsactoren en externe partners

Externe vertegenwoordiging

Vertegenwoordigt de organisatie extern (zetelen in commissies, cross functionele werkgroepen …) om de expertise van de entiteit in te brengen

 • Het vertegenwoordigen van de afdeling of het agentschap op diverse samenkomsten, overlegvergaderingen of activiteiten

Profil recherché

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde

 • Je hebt een masterdiploma in een technische richting (ingenieur, bouwkunde, architect ,…)

Als je je diploma in een ander land dan België behaalde dan moet je bij je sollicitatie een attest van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (NARIC-Vlaanderen, www.ond.vlaanderen.be/naric) kunnen voorleggen waaruit blijkt dat het buitenlands diploma gelijkwaardig is verklaard met het hiervoor vermeld diploma.

Heb je je diploma behaald in een andere taal dan het Nederlands, dan moet je bij aanwerving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be)

Je kunt ook deelnemen aan de selectieprocedure als je laatstejaarsstudent bent in het academiejaar 2017-2018.  Je kan de functie enkel opnemen indien je op het moment van indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit indien je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarde:

 • Je bent contractueel tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie. Ben je tewerkgesteld in een salarisschaal gekoppeld aan een andere graad binnen de diensten van de Vlaamse overheid dan dien je te beschikken over het vereiste masterdiploma.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met Laure Stroo, laure.stroo @ agion.be 

Technische competenties

 • Ervaring met scholenbouwprojecten en/of PPS-constructies zijn een pluspunt.
 • Kennis van normen en regelgeving die van toepassing zijn op schoolgebouwen en/of van wetgeving overheidsopdrachten zijn een pluspunt.
 • In staat zijn om zich op korte termijn goed in te werken in het contractuele DBFM-kader, de toepasselijke regelgeving en de outputspecificaties.
 • Je bent oplossingsgericht, een teamplayer en communicatief sterk (zowel mondeling als schriftelijk).
 • Goede kennis en inzicht m.b.t. belangrijkste technische en architecturale theorieën en tendensen.
 • Vlot overweg kunnen met gangbare informaticapakketten (MS Office), vooral met Excel.

TOELATINGSVOORWAARDEN

Op datum van aanwerving dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 2. Je geniet van de burgerlijke en politieke rechten;
 3. Je voldoet aan de voorwaarden vermeld onder paragraaf formele deelnemingsvoorwaarden;
 4. Je slaagt in de selectieprocedure.

Nous offrons

 • Een voltijds contract van één jaar (met mogelijkheid tot verlenging tot 20/12/2019) met onmiddellijke indiensttreding in de graad van adjunct van de directeur.
 • Een boeiende baan met ruime opleiding- en ontplooiingskansen.
 • De eerste weken word je begeleid en leer je de werking van de afdeling en de DBFM-processen kennen.
 • Na de inwerkperiode bieden we je de mogelijkheid om maximum 2 dagen per week van thuis te werken.
 • Een bruto maandsalaris van minimaal 3019,77 euro, reglementaire toelagen niet inbegrepen. Indien je dat wenst, kan je zelf via https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator een bruto en netto berekening maken van je maandsalaris, je vakantiegeld en je eindejaarstoelage.
 • Ervaring in de privésector of als zelfstandige kan eveneens in aanmerking komen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. Mogelijke relevante beroepservaring kan erkend worden door de lijnmanager in functie van de vereisten van de job.
 • Gratis Hospitalisatieverzekering en woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Ons kantoor is gelegen nabij het station Brussel-Noord in het Consciencegebouw dat over een personeelsrestaurant beschikt.
 • Maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag en voordelen en interessante aanbiedingen via de PlusPas
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, een systeem van glijdende werktijden en de mogelijkheid om te telewerken.
Postuler à cette offre

Articles qui pourraient t'intéresser