Retour vers tous les Premiers Emplois

Thumb

Premier Emploi

Brussel

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs

Technisch specialist DBFM-projecten

Description de l'entreprise

AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, staat in voor het realiseren en ontwikkelen van functionele, kwaliteitsvolle, betaalbare en duurzame schoolgebouwen in Vlaanderen.  Dit wordt in eerste instantie verwezenlijkt door het subsidiëren van bouwprojecten.  Daarnaast speelt het agentschap een coördinerende rol in de financiering van bouwprojecten door middel van publiek-private samenwerking.

Investeren in schoolgebouwen is echter meer dan investeren in stenen.  Schoolgebouwen worden immers verondersteld het pedagogisch project van een school ruimtelijk te omkaderen en te ondersteunen.  Ze spelen doorheen hun ontwerp en organisatie even goed in op de trends en evoluties die zich binnen het onderwijs en de samenleving voordoen.

Description de la fonction

Je zorgt voor onder andere de volgende taken:

Voorbereiding

Voorbereiden van de studie, het technisch advies of de opdracht met als doel de werkmethode en de benodigde middelen te bepalen.

Voorstellen indienen voor het opstarten en invullen van (nieuwe) projecten en opdrachten
Sensibiliseren van inrichtende machten betreffende goede planning en ontwerp van schoolgebouwen
Informeren over visies, richtlijnen en good-practices betreffende scholenbouwpraktijk
Ondersteunen van de inrichtende machten

 

Opmaak product

Nakijken van plannen, ontwerpen en studies met als doel een kwaliteitsvolle, technische bijdrage te leveren aan een project of opdracht

Expertise verlenen m.b.t. de regelgeving en normering betreffende scholenbouw in Vlaanderen.
Expertise verlenen m.b.t. richtlijnen, visies en good practices betreffende scholenbouwpraktijk
Uitwerken van projectfiches van de DBFM-projecten
Plannen beoordelen in het licht van de toetsing aan de normen

 

Technisch advies

Geven van technisch advies en informatie aan  (interne en externe) klanten met als doel hen toe te laten de technische aspecten goed te interpreteren.

Nazicht van projectdefinities, bestekken, outputspecificaties, ingediende aanvragen tot deelneming en offertes binnen de opgelegde doorlooptijden
Bestuderen en adviseren van de architecturale en (bouw)technische aspecten van de DBFM dossiers en de contracten

 

Opvolging en controle en eventueel bijsturen

Opvolging en controle van de uitvoering en eventueel bijsturen met als doel de vooropgestelde normen, kwaliteit en tijdigheid te garanderen OF wijzigingen in het projectplan mogelijk te maken. 

Plannen vergelijken met goedgekeurde bouwprogramma
Controle van de fysische (oppervlaktes) en financiële (kostprijzen) normen
Nazicht van bestekken
Opvolging van de outputspecificaties tijdens de verschillende fasen van de projecten

 

Evaluatie

Evalueren van de verrichte werkzaamheden met als doel in te spelen op verbeteringsmogelijkheden naar de toekomst.

Context: In nauwe samenwerking met alle betrokkenen (aannemers, klant ...)

Inbreng van architecturale en bouwtechnische expertise bij de beoordeling van dossiers.
Rapporteren aan de teamverantwoordelijke
Initiatieven i.k.v. de beleidsnota onderwijs/ het ondernemingsplan

 

Kennis m.b.t. het vakgebied en kennisdelen

Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied met als doel de kwaliteit van de dienstverlening op individueel en afdelingsniveau te optimaliseren.

Opvolgen van publicaties, studies en regelgeving
Opbouw bouwtechnische kennis
Beantwoorden van vragen van interne en externe klanten
Deelnemen aan studiedagen, workshops,…
Informeren van collega’s betreffende voor hen relevante informatie
Participatie aan afdelingsoverschrijdende onderzoeksprojecten

 

Communicatie en contacten

Communiceren over de dienstverlening met als doel de  klanten te informeren en hen te stimuleren om van de dienstverlening gebruik te maken.

Duurzame relaties ontwikkelen met de klanten van het agentschap, zijnde de inrichtende machten
Opportuniteiten nagaan van contacten met onderwijsactoren en externe partners

 

Externe vertegenwoordiging

Vertegenwoordigt de organisatie extern (zetelen in commissies, cross functionele werkgroepen …) om de expertise van de entiteit in te brengen

Het vertegenwoordigen van de afdeling of het agentschap op diverse samenkomsten, overlegvergaderingen of activiteiten

Profil recherché

Formele deelnemingsvoorwaarden

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde

Je hebt een masterdiploma in een technische richting (ingenieur, bouwkunde, architect ,…).

Als je je diploma in een ander land dan België behaalde dan moet je bij je sollicitatie een attest van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (NARIC-Vlaanderen, www.ond.vlaanderen.be/naric) kunnen voorleggen waaruit blijkt dat het buitenlands diploma gelijkwaardig is verklaard met het hiervoor vermeld diploma.

Heb je je diploma behaald in een andere taal dan het Nederlands, dan moet je bij aanwerving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be)

Je kunt ook deelnemen aan de selectieprocedure als je laatstejaarsstudent bent in het academiejaar 2017-2018.  Je kan de functie enkel opnemen indien je op het moment van indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit indien je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarde:

Je bent contractueel tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie. Ben je tewerkgesteld in een salarisschaal gekoppeld aan een andere graad binnen de diensten van de Vlaamse overheid dan dien je te beschikken over het vereiste masterdiploma.

JE COMPETENTIES: Technische competenties

Ervaring met scholenbouwprojecten en/of PPS-constructies zijn een pluspunt.
Kennis van normen en regelgeving die van toepassing zijn op schoolgebouwen en/of van wetgeving overheidsopdrachten zijn een pluspunt.
In staat zijn om zich op korte termijn goed in te werken in het contractuele DBFM-kader, de toepasselijke regelgeving en de outputspecificaties.
Je bent oplossingsgericht, een teamplayer en communicatief sterk (zowel mondeling als schriftelijk).
Goede kennis en inzicht m.b.t. belangrijkste technische en architecturale theorieën en tendensen.
Vlot overweg kunnen met gangbare informaticapakketten (MS Office), vooral met Excel.

 

Gedragscompetenties

Verantwoordelijkheid nemen: Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 2)

Klantgerichtheid: Wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren (niveau 2)

Innoveren: Vernieuwen om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet komen aan toekomstige uitdagingen (niveau 1)

Visie: Feiten in een ruime context plaatsen en een toekomstgericht beleid ontwikkelen (niveau 2)

Analyseren: Een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende relevante informatie (niveau 2)

Resultaatgerichtheid: Concrete en gerichte acties ondernemen om doelstellingen te behalen of te overstijgen (niveau 2)

Oordeelsvorming: Meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria (niveau 2)

Samenwerken: Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 1).

 

TOELATINGSVOORWAARDEN

Op datum van aanwerving dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:

Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
Je geniet van de burgerlijke en politieke rechten;
Je voldoet aan de voorwaarden vermeld onder paragraaf formele deelnemingsvoorwaarden;
Je slaagt in de selectieprocedure.

Nous offrons

  • Een voltijds contract van één jaar (met mogelijkheid tot verlenging tot 20/12/2019) met onmiddellijke indiensttreding in de graad van adjunct van de directeur.
  • Een boeiende baan met ruime opleiding- en ontplooiingskansen.
  • De eerste weken word je begeleid en  leer je de werking van de afdeling en de DBFM-processen kennen.
  • Na de inwerkperiode bieden we je de mogelijkheid om maximum 2 dagen per week van thuis te werken.  
  • Een bruto maandsalaris van minimaal 3019,77 euro, reglementaire toelagen niet inbegrepen. Indien je dat wenst, kan je zelf via https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator een bruto en netto berekening maken van je maandsalaris, je vakantiegeld en je eindejaarstoelage.
  • Ervaring in de privésector of als zelfstandige kan eveneens in aanmerking komen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. Mogelijke relevante beroepservaring kan erkend worden door de lijnmanager in functie van de vereisten van de job.
  • Gratis Hospitalisatieverzekering en woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
  • Ons kantoor is gelegen nabij het station Brussel-Noord in het Consciencegebouw dat over een personeelsrestaurant beschikt.
  • Maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag en voordelen en interessante aanbiedingen via de PlusPas
  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, een systeem van glijdende werktijden en de mogelijkheid om te telewerken. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Gent en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?

https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/werken-voor-vlaanderen

Postuler à cette offre

Articles qui pourraient t'intéresser