Algemene voorwaarden

Het gebruik van de website Student.be is onderworpen aan de algemene gebruiksvoorwaarden die hieronder worden uiteengezet. Alle gebruikers moeten deze gelezen en geaccepteerd hebben. Student.be behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot Student.be en de voorwaarden van de algemene voorwaarden te wijzigen.

Bezoekers van Student.be worden ten zeerste aangeraden onze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen, aangezien deze onderhevig zijn aan wijzigingen.

1. Identiteit en contactgegevens van Student

Student.be wordt uitgereikt door de vennootschap DIMIJOB SPRL waarvan de hoofdzetel gevestigd is op de Léon Mahillonlaan 88 te Schaarbeek.

 1. E-mailadres: contact@student.be
 2. Telefoonnummer (mobiel): +32 475 82 17 75
 3. BCE/VAT: BE0888 468629.

2. Privacybeleid (verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers)

Ingevolge Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene gegevensbeschermingsverordening, waarvan een kopie hier kan worden geraadpleegd), past Student.be zijn privacybeleid en al zijn acties en activiteiten aan om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving, die sinds 25 mei 2018 bindend is. Deze wet elimineert dus de vorige richtlijn uit 1992, waaraan Student.be had voldaan.

Gegevens waarvan de verwerking vóór 25 mei 2018 tot en met 25 mei 2018 begonnen is, moeten binnen twee jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe verordening in overeenstemming worden gebracht met de bepalingen van punt 171.

 • De persoonsgegevens van de gebruikers van student.be worden verzameld en beheerd door DIMIJOB sprl, gelegen aan de Léon Mahillonlaan, nr. 88, 1030 Brussel.
 • De functie van Data Protection Officer wordt bekleed door Matthieu Verstraete, die telefonisch bereikbaar is op 0475 82 17 75 of via e-mail mverstraete@student.be
 • Student.be verzamelt gebruikersgegevens als onderdeel van zijn goede werking. De informatie wordt bewust ter beschikking gesteld door de gebruiker tijdens het browsen, het maken van een account of het publiceren van inhoud op onze website. Andere aanvullende gegevens, zoals het IP-adres of anonieme gegevens, kunnen eveneens in een volledig vertrouwelijke context worden verzameld, om de kwaliteit van de door www.student.be aangeboden diensten te optimaliseren. Deze gegevensverzameling is in overeenstemming met het Reglement (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de algemene gegevensbeschermingsverordening).:
  • De gegevens met betrekking tot de (fysieke, telefonische, elektronische) contactgegevens van de gebruiker worden bewust en met kennis van zaken door de gebruiker verstrekt. De verstrekking van deze gegevens is gekoppeld aan het aanmaken van een account en het lezen van de algemene voorwaarden geschreven door Student.be. Deze algemene voorwaarden dienen door de gebruiker te worden aanvaard.
  • De gegevens met betrekking tot de natuurlijke persoon (naam, voornaam, leeftijd, geslacht, beroep, enz.) worden bewust en met kennis van zaken door de gebruiker verstrekt. De verstrekking van deze gegevens is gekoppeld aan het aanmaken van een account en het lezen van de algemene voorwaarden geschreven door Student.be. Deze algemene voorwaarden dienen door de gebruiker te worden aanvaard.
  • Wat betreft de metadata met betrekking tot de navigatie van de gebruiker (IP-adres, informatie over de browser, informatie over het besturingssysteem, enz.), deze worden verzameld door Student.be in het kader van de goede werking van de site en de optimalisatie van de diensten die aan onze gebruikers worden aangeboden. Deze informatie is op geen enkele wijze verbonden aan een natuurlijke persoon en laat de authenticatie ervan niet toe.
 • De door Student.be verzamelde gegevens worden bewaard zolang het gebruik ervan gunstig kan zijn voor de gebruikers van Student.be (twee jaar na het verwachte einde van de studie). De door de gebruiker verstrekte gegevens, zoals deze die noodzakelijk zijn voor de publicatie van een jobaanbieding, de publicatie van een kot advertentie en de door de gebruiker verstrekte gegevens bij het solliciteren voor een job of stageaanbieding of bij het contacteren van een kotbaas via het platform, kunnen door de gebruiker te allen tijde worden verwijderd via de website Student.be, in overeenstemming met het recht om te wissen en het recht om te vergeten zoals gewenst door de nieuwe Europese wetgeving.
 • De gebruiker heeft het recht om een leesbare en bruikbare kopie aan te vragen van alle gegevens die over hem of haar verzameld zijn door Student.be, in het kader van zijn recht op overdraagbaarheid van gegevens zoals gewenst door de nieuwe Europese wetgeving. Deze gegevens kunnen ook worden onderworpen aan wijzigingen, correcties of verbeteringen door de gebruiker op zijn uitdrukkelijk verzoek aan Student (cfr contactgegevens), of via de actualisering van zijn gebruikersgegevens beschikbaar via zijn gebruikersaccount.
 • Zowel bij het surfen op de website van Student.be als bij het vrijwillig ter beschikking stellen van privégegevens, wordt de gebruiker verwezen naar de algemene voorwaarden die de gegevens die wij verzamelen en het gebruik dat ervan wordt gemaakt, duidelijk en exhaustief specificeren. Als gevolg hiervan zal de persoon de mogelijkheid hebben om terug te gaan en te voorkomen dat er persoonlijke informatie wordt verstrekt aan Student. Het gebruik van de privégegevens van gebruikers van Student.be is op geen enkele wijze excessief of indringend, en beantwoordt enkel aan de behoeften van Student.be en het wettelijk kader dat door de wet is vastgelegd. Personen die het niet eens zijn met het gebruik van hun gegevens door Student.be hebben, zoals hierboven vermeld, de mogelijkheid om geen informatie te verstrekken of om de informatie die reeds over hen werd verzameld en opgeslagen in naam van Student.be te laten verwijderen door contact op te nemen met het bedrijf (zie contactgegevens), en dit in overeenstemming met de nieuwe Europese wetgeving over het onderwerp
 • Indien de gebruiker zich benadeeld voelt over het gebruik van zijn/haar gegevens door Student.be, heeft hij/zij ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende instantie, de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, met wie hier contact kan worden opgenomen.

3. Verzamelde gegevens en het gebruik ervan

Hier is een exhaustieve lijst van de gegevens die Student.be verzameld:

E-mailadres, voor- en achternaam, geboortejaar, telefoonnummer, geslacht, adres, lopend studiejaar (indien van toepassing, behaalde graad), academische oriëntatie, talenkennis, academische instelling, gegevens vervoermiddel, rijbewijs.

Deze gegevens worden gebruikt in het kader van een relatie tussen sollicitanten en werkgevers en tussen toekomstige huurders en verhuurders. Door te solliciteren voor een jobaanbieding of een advertentie via het platform, gaat Student.be ervan uit dat de gebruiker uitdrukkelijk akkoord gaat met de overdracht van zijn/haar informatie aan de uitgever van de jobaanbieding of de kot advertentie.

De verzamelde gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en informatie- of promotiecampagnes over bepaalde producten en diensten die worden aangeboden door student.be of andere partners. Dit geldt alleen voor gebruikers die expliciet hebben aangegeven dit soort informatie te willen ontvangen.

Wanneer een gebruiker solliciteert voor een studentenjob, word zijn profiel anoniem voorgesteld aan werkgevers die een vacature plaatsen in de buurt van het adres dat de gebruiker in zijn profiel heeft ingevoerd. Anoniem betekent dat een werkgever het volgende ziet: de initialen van zijn voor- en achternaam, de school of universiteit waar hij/zij studeert of gestudeerd heeft en zijn/haar studieoriëntatie. Deze optie kan een gebruiker verwijderen door naar zijn/haar profiel te gaan in het tabblad "Mijn job search".

4. Het gebruik van cookies

Een cookie is een microbestand dat door een website op een computer wordt geïnstalleerd om deze in staat te stellen informatie op te halen die de navigatie van de bezoeker of gebruiker op die site optimaliseert en verbetert.

Tijdens een bezoek aan de site www.student.be kunnen cookies worden geïnstalleerd op de harde schijf van uw computer om de website beter aan te passen aan de behoeften van de terugkerende bezoeker en om de gegevens op te halen die u tijdens een vorig bezoek aan de website hebt doorgegeven (gekozen taal bijvoorbeeld). Student.be gebruikt ook tracking om informatie te verstrekken over het gebruik van het platform door de gebruikers. Dit type cookie is nuttig om de kwaliteit van het platform te verbeteren. Deze cookies worden niet gebruikt om te analyseren hoe bezoekers op andere sites surfen. Met uw internetbrowser kunt u het gebruik van cookies blokkeren, van tevoren op de hoogte worden gesteld van de installatie van een cookie of cookies vervolgens van uw harde schijf verwijderen. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser voor meer informatie over dit onderwerp. Als u cookies weigert, wordt u de toegang tot de site niet ontzegd.

5. Het gebruik van tracking- en analyse-instrumenten

De rijkdom aan informatie die wij over onze gebruikers hebben, kan worden gebruikt voor algemene analyses van onze gebruikers en hun gebruik van onze site. Het gebruik van externe hulpmiddelen zoals Google Analytics vindt alleen plaats wanneer Student de garantie krijgt dat de manipulatie van deze gegevens door deze hulpmiddelen geen identificatie van personen of misbruik van deze gegevens mogelijk maakt. Met betrekking tot deze analysehulpmiddelen kan de gebruiker een verzoek indienen voor een zogenaamde herroepingsoptie. Met deze optie kan hij erop toezien dat zijn gegevens anoniem worden gebruikt door deze analysetools.

6. Beperking van Aansprakelijkheid

Student.be bevat informatie die onnauwkeurigheden, weglatingen, hiaten, verouderde informatie kan bevatten. Student.be wijst alle verantwoordelijkheid voor deze inhoud af en garandeert niet dat deze informatie waarheidsgetrouwheid of volledig is. Student.be is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de werkelijke of veronderstelde kwaliteit van de producten, diensten of adverteerders vermeld op de site. Student.be is niet verantwoordelijk voor schade die verband houdt met het gebruik van informatie, producten of diensten geadverteerd op zijn site.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of mededeling worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. Student.be staat niet in voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking van de site, tijdelijke onbeschikbaarheid van de site of enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot de site en het gebruik ervan.

Student.be kan hyperlinks bevatten naar websites of webpagina's van derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen. De aanwezigheid van links naar deze sites of webpagina's impliceert geenszins een impliciete goedkeuring van de inhoud van deze sites of pagina's. Student.be verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken van deze websites of webpagina's, noch voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik ervan.

De gebruiker is niet bevoegd om informatie, software, producten of diensten verkregen van deze site te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, uitzenden, uitvoeren, reproduceren, publiceren, licentiëren, overdragen of verkopen, noch om werken te creëren die zijn afgeleid van de bovengenoemde elementen.

Gebruikers mogen www.student.be alleen gebruiken als ze Student.be garanderen dat ze het niet zullen gebruiken voor doeleinden die illegaal zijn of verboden door de wet of door wettelijke en contractuele mededelingen. Student.be behoudt zich het recht voor om publicaties te weigeren (of in te trekken) om welke reden dan ook, zonder rechtvaardiging.

7. Zoekertjes

Een zoekertje dat op Student.be wordt geplaatst, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Een zoekertje moet in de rubriek en subrubriek geplaatst worden die er bij aansluiten. Student.be heeft het recht om een zoekertje te verplaatsen naar de correcte rubriek en subrubriek.
 • Advertenties waarvan een persoon A een commissie verdient op de verkopen van persoon B zijn verboden en worden verwijderd.
 • Het is niet toegestaan om eenzelfde product of dienst meermaals op www.student.be te plaatsen, ook niet indien het in een andere rubriek of provincie geplaatst wordt. Een uitzondering geldt in het geval van tweetalige zoekertjes, dan mag je 2 zoekertjes plaatsen. Je mag je artikel of dienst dan namelijk 1x in het Nederlands en 1x in het Frans aanbieden.
 • U mag een link naar een website toevoegen als achtergrondinformatie en indien de inhoud van de website relevant is voor het artikel of de dienst uit uw zoekertje. Student.be aanvaardt geen links die verwijzen naar andere zoekertjes- of handelssites.
 • Het is niet toegestaan om trefwoorden te vermelden in de beschrijving van uw zoekertje indien die trefwoorden geen betrekking hebben op het zoekertje dat u aanbiedt of vraagt.
 • Als je een zoekertje op Student.be plaatst, geef je Student.be de toestemming om de inhoud en de foto's van je zoekertje te gebruiken, bijvoorbeeld in de nieuwsbrief, via de blog, Facebook of voor andere promoties van Student.be.
 • Zoekertjes louter ter reclame van je eigen bedrijf, winkel of website zijn niet toegestaan op Student.be.
 • Student.be behoudt zich steeds het recht voor om zoekertjes te weigeren, wijzigen of verwijderen.
 • Het gebruik van automatische tools op zoekertjes te plaatsen is niet toegestaan.
 • Student.be is niet aansprakelijk voor de inhoud van de weergegeven zoekertjes op de website en voor de linken die eventueel vermeld zijn.
 • Deze regels gelden voor alle type zoekertjes aanwezig op deze site.

8. Intellectueel eigendom

Student.be beschouwt alle tekst-, beeld-, video-, geluids- en grafische inhoud gecreëerd door haar werknemers als intellectuele eigendom. Hieronder valt ook de inhoud die in opdracht van Student.be door derden, onderaannemers of partners wordt geproduceerd. Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, van deze site of de inhoud ervan, door welk medium dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Student.be, is verboden.

Alle tekstuele, visuele, video-, geluids- en grafische inhoud op de site is onderworpen aan industriële en/of intellectuele eigendomsrechten en is eigendom van Student.be of van derden die van Student.be de toestemming hebben verkregen om ze te gebruiken.  Als zodanig is elke reproductie, representatie, aanpassing, vertaling en/of transformatie, geheel of gedeeltelijk, of overdracht naar een andere site verboden. Hun gehele of gedeeltelijke reproductie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Student.be, is strikt verboden.

Overtreding van al deze dwingende bepalingen stelt de overtreder bloot aan de strafrechtelijke en civielrechtelijke sancties waarin de wet voorziet.