Wat houdt de Bolognaverkaring in ? | Student Life | Student.be

Wat houdt de Bolognaverkaring in ?

Bij het woord 'Bologna' denken we spontaan aan de bachelor-master-structuur die vanaf het academiejaar 2004-2005 is gestart.
De Bolognaverklaring werd in 1999 opgericht door 29 Europese landen. Deze heeft gezorgd voor grote hervormingen in het hoger onderwijs in Europa. België heeft het Bolognadecreet in de praktijk dus omgezet in september 2004.
De voornaamste doel van deze hervorming is de erkenning van diploma's in Europa te vereenvoudigen.

 

  1. Bolognaverklaring – wat is dit ?
  2. Voordelen van de Bolognadecreet
  3. ECTS studiepunten
  4. Overstappen tijdens je studies
  5. Vrijstellingen

 

1. Bolognaverklaring – wat is dit ?

Bij het woord 'Bologna' denken we spontaan aan de bachelor-master-structuur die vanaf het academiejaar 2004-2005 is gestart.

De Bolognaverklaring werd in 1999 opgericht door 29 Europese landen. Deze heeft gezorgd voor grote hervormingen in het hoger onderwijs in Europa. België heeft het Bolognadecreet in de praktijk dus omgezet in september 2004.

De voornaamste doel van deze hervorming is de erkenning van diploma's in Europa te vereenvoudigen.

Naast deze Europese harmonisatie van de diploma’s, hebben andere hervormingen plaatsgevonden, met betrekking tot o.a. mobiliteit, sociale aspecten, employability, internationalisering, kwaliteit, enz.

Je vindt meer informatie omtrent het Bolognaproces op www.ehea.info.

 

2. Voordelen van de Bolognadecreet

Sinds september 2004 is het Belgische hoger onderwijs sterk gewijzigd door het 'Bolognaproces', o.a. met het implementeren van de bachelor-master-structuur (meer informatie op www.student.be/studentlife/studies/onderwijsaanbod).

Het grootse voordeel van de Bolognaverklaring is de harmonisatie van de diploma’s tussen 46 deelnemende landen. Dit brengt andere voordelen met zich mee.

Voordelen voor studenten :

  • Je hebt een betere mobiliteit: dit betekent dat je gemakkelijker over meerdere instellingen en landen kan studeren
  • je kan gemakkelijker overstappen naar andere opleidingen (zelfs tussen hoger onderwijs en universiteit)

Voordelen voor afgestudeerden :

  • de werkgever heeft een beter zicht op je kwalificaties
  • je kan gemakkelijker met je diploma aan de slag in het buitenland

 

3. ECTS studiepunten

Het European Credit Transfer System (ECTS) werd ontwikkeld door de Europese Commissie om een gemeenschappelijke procedure bij de academische erkenning van studieresultaten te kunnen garanderen.

Het ECTS systeem is gebaseerd op de werklast voor een student om de doelstellingen van een bepaald programma te bereiken. Dit wil zeggen dat ECTS studiepunten de hoeveelheid werk weergeven die nodig is om bepaalde bekwaamheden te verwerven.

1 ECTS studiepunt = staat voor 30 uren studieactiviteiten

Onder studieactiviteiten verstaan we alle types onderwijsonderdelen van een studieprogramma: cursussen, modules, stages, scripties enz.

Hogere en universitaire studies vallen uiteen in drie cycli. Aan elk studiejaar zijn studiepunten verbonden.

1 volledig studiejaar = stemt overeen met 60 studiepunten

Elke graad stemt overeen met een aantal studiepunten. Bachelor, master en doctoraat komen overeen met een bepaald aantal studiepunten. Voor meer informatie over het aantal kredieten die vereist zijn per cyclus kan je terecht op www.student.be/studentlife/studies/onderwijsaanbod.

Opmerking: ECTS studiepunten worden uiteraard alleen toegekend aan studenten die slagen in hun studieactiviteit !

 

4. Overstappen tijdens je studies

Je bent begonnen met een bepaalde studierichting en je wil van richting veranderen ?

Je wil overstappen van niet-universitair naar universitair onderwijs of omgekeerd ?

Dit is allemaal mogelijk en vergemakkelijkt sinds de Bolognaverklaring.

De overstapmogelijkheden biedt een student de mogelijkheid om zijn studies voort te zetten in een andere cursus of in een ander studietype. Concreet komt dat erop neer dat een overstap een student direct toegang geeft tot een ander studiejaar dan het eerste. Het aantal jaren dat u kunt overslaan, is afhankelijk van het parcours dat u als student heeft afgelegd. Indien je een bachelor hebt gehaald in een Hoge School zal minstens één schakeljaar nodig zijn om aan een universitaire master te kunnen beginnen.

Bijvoorbeeld : als je een Bachelor boekhouding heeft, dan kunt u uw studies voortzetten in de richting bestuurswetenschappen en een universitaire Master behalen na een schaekeljaar.

In de Vlaamse Gemeenschap moeten studenten contact opnemen met hun hogeschool of universiteit om de overstapmogelijkheden te kennen.

De site van de Franse Gemeenschap bevat modules die tonen welke overstapmogelijkheden u kunt volgen op grond van het type onderwijs en het aantal geslaagde jaren: http://www.enseignement.be/index.php?page=4323

De Autonome Hochschule is de enige hogeschool van de Duitstalige Gemeenschap. Studenten van deze school hebben overstapmogelijkheden in de scholen van de Franse en Vlaamse Gemeenschap.

 

5. Vrijstellingen

Je wilt van richting veranderen maar je kan geen gebruik maken van een overstap ?

Geen paniek! Als je gelijkaardige cursussen heb gehad met de nieuwe studieprogramma die je wilt volgen, kan je een aanvraag tot vrijstelling indienen.

Als je verzoek wordt aanvaard, dan ben je vrijgesteld van het examen en kan je studierooster met een paar uur worden verminderd.

Let wel op, je moet verschillende regels in acht nemen indien je een vrijstelling wilt hebben. Meestal zal je moeten bewijzen dat je bent geslaagd voor de vakken waarvoor je een vrijstelling indient. Daarvoor zal je waarschijnlijk ook je notities en cursussen moeten voorleggen, zo kunnen de twee cursussen vergeleken worden. Begin daar niet te laat mee, want scholen leggen meestal een termijn vast voor het indienen van aanvragen tot vrijstelling !

Door verder te gaan op de website, aanvaardt u onze algemene gebruiksvoorwaarden en privacy policy Algemene voorwaarden en onze Privacybeleid